Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS do Szkoły Podstawowej w Niemczynie na rok 2016.

Niemczyn, dnia  19.01.2016 r.

Szkoła Podstawowa

Niemczyn 39 

62-110 Damasławek

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 

 

I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Damasławek

Szkoła Podstawowa

Niemczyn 39

62-110 Damasławek

NIP: 766-19-77-273

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postepowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U.  z 2010r.,  Nr 113,  poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS,  w 2016r w szacunkowej ilości 38 000 l.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1) Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2001 i posiadać następujące minimalne parametry:

- gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l)

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki max.0,1%

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg

- zawartość wody max. 200mg/kg

2)  Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie w 2016r.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania  uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających  z  warunków pogodowych.                                            

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania.

5) Sposób realizacji dostaw:

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez okres trwania umowy po cenach jednostkowych, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Dostawa oleju odbywać się będzie transportem Wykonawcy , na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wielkość i termin każdorazowej dostawy Zamawiający określi według bieżących potrzeb, składając Wykonawcy zamówienie w terminie minimum 2 dni od daty wymaganej dostawy oleju.

- Zgłoszenia zapotrzebowania na dostawy, w imieniu Zamawiającego, będzie dokonywał  Referent administracyjny .

- Zamówienia będą składane Wykonawcy telefonicznie,  faxem lub drogą elektroniczną.

- Wykonawca będzie zobowiązany do telefonicznego zawiadomienia Zamawiającego o przygotowaniu towaru do wydania, z wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

6) Zmiana ceny  oleju  możliwa jest jedynie wskutek niezależnych od Wykonawcy jej zmian na krajowym rynku paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom, tzn.:

- podniesienia podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego dotyczącego paliw i wyrobów petrochemicznych obligatoryjnie ustalonego przez rząd RP,

- wzrostu cen paliw u krajowych producentów paliw płynnych.

7) Wykonawca jest obowiązany do stosowania ceny brutto za 1 litr paliwa obowiązującej w dniu tankowania.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, w przypadku  złożenia oferty bez użycia załączonego formularza oferta ta musi zawierać wszelkie informacje  wynikające z zawartości formularza oferty .

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres strony internetowej w której oferent zaopatruje się w paliwo,

- podpisana czytelnie przez oferenta,

- zawierać  kserokopią odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

- zawierać załączniki nr 1,  3 , 4 .

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  Szkoła Podstawowa, Niemczyn 39, 62-110 Damasławek, do dnia   26.01.2016 r.  do godz. 12:00 pok. 101 (sekretariat)

2. Otwarcie  ofert zostanie dokonane  w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.01.2016 r. o godz. 12:15,  a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.spniemczyn.szkolna.net, na stronie BIP szkoły.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. . Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.spniemczyn.szkolna.net, na stronie BIP szkoły .

 

VI. OCENA OFERT

1 – Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , który złoży ofertę z najniższą ceną i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego .

2- W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku

3- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. W „Formularzu ofertowym” należy podać cenę za 1 litr oleju opałowego w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem o którym mowa w ppkt. 3.

3. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy, nastąpią zmiany poziomu cen oleju opałowego na rynku polskim, niezależnie od Wykonawcy, strony dokonają indeksacji ceny

4.  Ceny sprzedaży za l litr oleju opałowego stosowane po indeksacji ustala się na podstawie różnicy kwotowej ustalonej pomiędzy ceną oferowaną dla Zamawiającego, a ceną ze strony internetowej w dniu przetargu oraz w dniu zmiany ceny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Renata Jung pod numerem telefonu 67/26 14 521, e-mail: szkola-niemczyn@wp.pl

 

IX. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego

1). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

2). Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej .

3). Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem  Szkoły Podstawowej w Niemczynie z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie .

 

X. ZAŁĄCZNIKI

-1. Wzór formularza ofertowego

-2. Wzór Umowy

-3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

-4.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

 

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W NIEMCZYNIE

Renata Jung

Załączniki

zapytanie ofertowe-1-2016 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal-1 formularz ofertowy (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal-2 umowa (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal-3 oświadczenie o spełnianiu warunków (13kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal-4 ośw o jakości paliwa (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Jung
Data utworzenia:2016-01-19 13:58:18
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2016-01-20 13:58:35
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2016-01-20 14:15:20
Ostatnia zmiana:2016-01-20 14:15:32
Ilość wyświetleń:847

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij